Privacy Beleid

Privacy Beleid Acht van Chaam

Stichting Acht van Chaam hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Stichting Acht van Chaam houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting Acht van Chaam zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van debiteuren of crediteuren
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Stichting Acht van Chaam verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Acht van Chaam de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Straat + huisnummer;
 • Postcode + woonplaats;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Bankrekeningnummer.

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Acht van Chaam opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van bestuurs- en commissieleden, leden ‘Vrienden van de Acht’ en overige aanmeldingen
Persoonsgegevens van bestuurs- en commissieleden, leden ‘Vrienden van de Acht’, overige aanmeldingen en werknemers van de Acht van Chaam worden door Stichting Acht van Chaam verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Het afhandelen van betalingen;
 • Communicatie over bijeenkomsten;
 • Versturen van nieuwsbrieven e.d.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De lidmaatschapsovereenkomst + geregistreerde aanmeldingen.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Acht van Chaam de volgende persoonsgegevens van u vragen (bij minderjarige leden worden ook de gegevens van de ouders gevraagd):

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Straat + huisnummer;
 • Postcode + woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Bankrekeningnummer;
 • Burgerservicenummer (BSN).

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Acht van Chaam opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men lid is van de vereniging en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking persoonsgegevens van deelnemers
Bij inschrijving als deelnemer aan een van onze wedstrijden tijdens de Acht van Chaam, stemt u ermee in, dat wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, welke door ons op website, programmablad en overige media gepubliceerd worden:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Woonplaats;
 • Licentienummer;
 • Geslacht.

Deze gegevens kunnen ook in de uitslag van de wedstrijd(en) gepubliceerd worden alsmede foto’s en beeldmateriaal genomen tijdens de wedstrijd(en). Indien u hiermee niet akkoord gaat, dient u dit vooraf schriftelijk aan ons kenbaar te maken.

Verwerking persoonsgegevens van bezoekers
Inwoners van de Gemeente Alphen-Chaam hebben vrij entree tot het evenement. Om dit aan te tonen dient aan de entree een legitimatiebewijs getoond te worden met daarop een geldig adres binnen de Gemeente Alpen-Chaam.

Daarnaast wordt van bezoekers aan ons evenement de Acht van Chaam worden geen persoonsgegevens gevraagd, anders dan leeftijd om het juiste ticketsoort te kunnen selecteren.

Indien entreebewijzen via online ticketing zijn verkregen worden hier de benodigde gegevens voor gevraagd voor correcte afhandeling online aankoop entreebewijs:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Woonplaats;
 • Leeftijd;
 • Geslacht;
 • Email-adres;
 • Telefoonnummer.

Met het bezoeken van de Acht van Chaam gaat men ermee akkoord, dat tijdens deze dag men gefotografeerd of gefilmd kan worden en deze beelden op de mediakanalen van de Acht van Chaam getoond kunnen worden. Indien bezoeker(s) hiermee niet akkoord gaan, dient men dat vooraf schriftelijk aan te geven.

Gebruik van Cookies
De website www.achtvanchaam.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de website wordt bezocht en gebruikt. IP-adressen van bezoekers worden daarbij geanonimiseerd opgeslagen om uw privacy hierbij te waarborgen. Wij maken alleen gebruik van analytische cookies ten behoeve van Google Analytics, zoals hierboven omschreven.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk
is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Stichting Acht van Chaam bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Stichting Acht van Chaam van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Stichting Acht van Chaam
info@8vanchaam.nl
www.8vanchaam.nl

Versie: 27 mei 2019